Profile

Personal Profile

Name: Ayaka F Feorin [AyaFee]

Contact: [hidden]

Gender: female

Birthday: 3 Sep 1986

Location: โลกรั่วๆเสื่อมๆ

Website: -

About me: นักสร้างความเสื่อม รั่วได้ทุกทิศทางทางไม่ดูสังขาร และชอบเพ้อเป็นชีวิตจิตใจ สาระมีบ้างพอประมาณ จนถึงไม่มี